TOOTE GARANTII
APRILL 2021

igloocompany Pte. Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent
#06–14/21, Singapore 139950
Ettevõtte registreerimisnumber 201528946R

 1. Käesolev garantii kehtib selles dokumendis sisalduvate välistuste ja tingimuste kohaselt igloocompany toodetele („Tooted“), mis on tarnitud uutena nende originaalpakendis esmasele lõpptarbijale. Toodete täieliku loendi leiate aadressilt https://support.igloohome.co/support/home.
 2. Toodetele antakse garantii kindlaksmääratud garantiiperioodiks kvaliteedi- ja materjalivigade kohta tavapärase kasutamise korral. Kohaldatav garantiiaeg ja katvus on järgmised:
  üheaastane garantiiaeg kõikidele üle maailma (välja arvatud Euroopa Liidu riikides) müüdavatele Toodetele; ja
  kaheaastane garantiiaeg kõikidele Euroopa Liidu riikides müüdavatele Toodetele.
 3. Toodete garantiiaeg algab esmase ostmise kuupäevast või Toodete puhul, mille on paigaldanud igloocompany volitatud tehnikud Singapuris, kuupäevast, mil igloocompany volitatud tehnikud Tooted Singapuris paigaldasid.
 4. Kui ei ole ette nähtud teisiti, hõlmab see garantii ainult Toodete algselt tarnitud riistvara komponentide materjali-, disaini- ja töödefekte. Garantii ei hõlma mistahes tarkvara ega kulumaterjale, isegi kui need on pakitud või müüdud koos Toodetega. Toote tarkvara või mobiili­rakenduse mistahes kasutajaõiguste kohta leiate lisateavet igloocompany lõppkasutaja litsentsilepingust (End User License Agreement – „EULA“), mille leiate aadressilt https://www.igloohome.co/legal/EULA.
 5. Käesolev garantii kehtib ainult Toodetele, mis on valmistatud igloocompany poolt või jaoks ja mida saab tuvastada nende külge kinnitatud originaalkaubamärgi, ärinime või logo „igloohome“ või „iglooworks“ järgi ning on ostetud otse igloocompany’lt või volitatud vahendajate, turustajate või edasimüüjate kaudu. Igloocompany volitatud vahendajate, turustajate või edasimüüjate täieliku nimekirja leiate aadressilt: https://www.iglco/where-to-buy/.
 6. See garantii kehtib ainult järgmiste dokumentide esitamisel: (i) arve originaal, (ii) tõend defekti kohta videoklipi kujul ja (iii) omandiõigus.
 7. igloocompany ei garanteeri Toodete katkematut ega tõrgeteta tööd. Toote toimivust mõjutavad muu hulgas süsteemi konfiguratsioon, tarkvara, rakendused ning teie andmed ja käitaja kontroll süsteemi üle. Kuigi Tooteid peetakse paljude süsteemidega ühilduvateks, on teie kohustus teha kindlaks Toodete ühilduvus ja integratsioon teiste süsteemidega.
 8. Kahtluste vältimiseks: selle garantii kohaselt ei loeta defektiks väiksemaid ebatäiusi, mis jäävad disaini spetsifikatsioonide piiridesse ega muuda oluliselt Toodete funktsionaalsust.
 9. Suurimal seadusega lubatud määral on siinses dokumendis selgesõnaliselt sätestatud garantii ainus ja eksklusiivne garantii, mis on antud seoses Toodetega kehtivaks garantiiajaks, ning ei anta muid mistahes laadi garantiisid, kinnitusi, heakskiitmisi ega tingimusi, olgu need suulised või kirjalikud, selgesõnalised, kaudsed või seadusest tulenevad, sealhulgas, nendega piirnemata, mistahes kaudsed kvaliteedi-, müügikõlblikkuse- või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiid ning garantiid varjatud või peidusolevate puuduste kohta. Ühegi teise isiku, ettevõtte või korporatsiooni antud ükski Toodetega seotud garantii ei ole igloocompany’le siduv. Sel määral, kui garantiisid ei saa välistada, piirduvad need garantiid käesoleva garantii tingimustega ja siin väljendatud garantiiperioodiga.
 10. Olenemata ülaltoodud 9. punktist, võib igloocompany pakkuda teile pikendatud garantiid, mis hakkab kehtima alles pärast garantiiaja lõppu.
 11. Lisaks te nõustute, et meie Toodete kasutamisega olete te nõus, et teile kehtivad igloocompany teenusetingimused (https://www.igloohome.co/legal/terms/) ja privaatsuspoliitika (https://www.igco/legal/privacy-policy/).
 12. Katvuse piirangud. Olenemata sellest, et Toodetele kehtib garantiiaeg, kaotab see garantii kehtivuse, kui Toodetel ilmneb märke järgnevast: löök, põrutus; õnnetus; tulekahju, üleujutus, maavärin, välk või muud loodusjõud; liiv; kokkupuude äärmuslike termiliste või keskkonnatingimustega, mis ületavad toote spetsifikatsioone; aku või keemiline korrosioon; kuritarvitamine, väärkohtlemine, vale paigaldamine, ebaõige kasutamine, Toodete hooldamata jätmine vastavalt igloocompany hooldus- ja korrashoidmise soovitustele, vale elektritoite või -pinge kasutamine; kahju, mis on põhjustatud mistahes tarkvara, programmide või rakenduste paigaldamisest või selliste tarvikute, kulumaterjalide või välisseadmete kasutamisest, mida igloocompany ei ole tarninud ega Tootega kasutamiseks heaks kiitnud; sobimatu muutmine, täiendamine, reguleerimine, manipuleerimine; osade asendamine osadega, mida igloocompany ei ole tarninud ega heaks kiitnud; või kasutamine mistahes muul viisil, mis on vastuolus Toote kasutusjuhendiga.
 13. Käesolev garantii ei hõlma järgnevat:
  Toodete puuduvad lisatarvikud või välised osad, välja arvatud juhul, kui sellekohane nõue esitatakse 3 kalendripäeva jooksul alates algsest jaemüügikuupäevast;
  Toodete välispinna/viimistluse ja välisosade kosmeetilised kahjustused;
  Toodete seisukorra halvenemine normaalse kulumise tõttu, sealhulgas, nendega piirnemata, korrosioon, kriimustused, mõlgid, rooste või plekid;
  kahjustused, vead või rikked, mis on tingitud transportimisest või kohaletoimetamisest, pakkimisest, lahtipakkimisest, demonteerimisest, paigaldustest, mida ei ole teinud igloocompany volitatud paigaldajad, ümberkonfigureerimisest, ümberpaigutamisest või eemaldamisest;
  mittehäireprobleemid, mis ei vaja osi, ja hootised probleemid, sealhulgas, nendega piirnemata, vastuvõtu- ja/või ühildumatuse probleemid, tutvustamine, koolitus, meeldetuletused, reguleerimised, seadistamine, patareivahetus, kulumaterjalide täiendamine, lühis, korraline hooldus ja korrashoid, perioodilised kontrollid, puhastamine, sobimatu käitamise või vale kasutamise kontrollimine;
  üldine hooldus, parooli lähtestamisel abistamine, tavapärane teenindamine ja puhastus, tarkvara ajakohastamine/värskendamine, tarkvara või rakenduste installimine, toote tutvustamine või mistahes muu teenus peale remondi; ja
  kõik muud asjaolud, mille tõttu remont oleks vastuoluline või ei vastaks heale äritavale.
 14. Suurimal seadusega lubatud määral ei vastuta igloocompany mingil moel tegevuste tulemustest johtuvate, mistahes juhuslike, kaudsete, eriliste või sarnaste kahjude eest, mis tulenevad Toodete kasutamisest, kasutamise võimetusest või nende toimimisest või on sellega seotud, sealhulgas, nendega piirnemata, tulude kaotus, saamata jäänud tulu, võimaluste kaotus, äritegevuse kaotus, firmaväärtuse kaotus, maine kaotus, säästude või muude hüvede realiseerimata jäämine, Toodete või nendega seotud mistahes seadmete kasutamise kaotus, muu vara kaotus või kahjustumine Toodete talitlushäirete tõttu, asendusseadmete kulud, seisakukuludest tingitud kahjud, Tooteid sisaldavas süsteemis salvestatud või sellega koos kasutatavate mistahes programmide või andmete taastamise, ümberprogrammeerimise või reprodutseerimise kulud või andmete kaotus, kahjustumine, rikkumine või ohustamine, olgu siis kas garantii, range vastutuse või tootevastutuse rikkumise, igloocompany hooletuse tõttu või muul viisil, isegi kui igloocompany on selliste kahjude tekkimise võimalusest teadlik. igloocompany ei välista ega piira vastutust kehavigastuste või surma eest, mis tulenevad igloocompany hooletusest.
 15. Piiramata eeltoodu üldist tähendust, võtate endale kogu riski ja vastutuse teile endale ja teie varale ning kolmandatele isikutele ja nende varale sündinud kaotuse, kahjude või vigastuste eest, mis tulenevad Toodete kasutamisest, väärkasutusest või suutmatusest neid kasutada, mida ei ole otseselt põhjustanud igloocompany hooletus.
 16. Te nõustute ja tunnistate, et igloocompany välistused ja vastutuse piirangud on neil asjaoludel mõistlikud.
 17. Selle garantii alusel nõude esitamine. Garantiinõuete esitamiseks võite võtta ühendust (1) meie volitatud vahendajate, turustajate või edasimüüjatega, kellelt defektse Toote ostsite, või (2) ettevõttega igloocompany aadressil support@igloocompany.co.
 18. Selle garantii alusel nõude esitamisega nõustute loobuma mistahes rahalise või muu hüvitise nõudmisest, millele teil võib seoses Toodetega õigus olla peale nende, mis sätestatud selles garantiis, kui neid on.
 19. Kui arvate, et teie ostetud Tooted ei ole vastuvõetava kvaliteediga, neil on varjatud defekt või need ei vasta muul viisil ühelegi garantiile ega teie seaduslikele õigustele, peate teatama igloocompany’ile väidetavatest defektidest kohe nende avastamise järel.
 20. Kui garantiiperioodil esitatakse kehtiva garantii alusel põhjendatud nõue, teeb igloocompany kehtivate tõendavate dokumentide nägemisel parandustööd või nõuab kasutaja poolt paigaldatavate osade puhul teilt Toodete parandamist. Defektide korral, mida ei ole võimalik mõistliku aja jooksul või ilma oluliste ebamugavusteta parandada, igloocompany: (a) asendab Tooted (samade või lähimate sarnaste Toodetega) või (b) tagastab teie poolt Toodete eest makstud summa või selle osa.
 21. igloocompany võib rikke/defekti põhjuse kindlaks tegemiseks viia Toodetel läbi diagnostilisi teste. igloocompany langetatud otsus kõigi pretensioonide kohta, sealhulgas, nendega piirnemata, kas Toodetel on puudusi, rikke/defekti põhjus, garantii kehtivus ja milliseid parandusmeetmeid tuleb pakkuda, on lõplik ja te nõustute sellist otsust aktsepteerima. Toodetel, millel on kehtiv garantii, jääb parandamise või asendamise korral garantii kehtima nende allesjäänud garantiiajaks.
 22. Pange tähele, et garantiinõude peate esitama riigist, kust Toode algselt osteti. Igloocompany’l ei pruugi olla võimalik teile tuge, remonti, asendamist ja/või raha tagastamist pakkuda, kui kõnealune Toode ei asu algse ostu riigis.
 23. Kahtluste vältimiseks: igloocompany ei ole selle garantii alusel mingil moel kohustatud parandama, asendama ega hüvitama ühtegi Toodet, mille puhul võib igloocompany oma äranägemise järgi otsustada, et sellele „garantii ei kehti“ garantiitingimuste rikkumise, garantii kehtetuks muutumise, garantiiaja lõppemise tõttu või muudel põhjustel.
 24. Remont või asendamine võib hõlmata funktsionaalselt samaväärsete taastatud või uuendatud Toodete või osade kasutamist.
 25. Iga asendatud Toode või osa või täielikult hüvitatud Toode muutub igloocompany absoluutseks omandiks ja see tuleb tagastada igloocompany’le vastavalt meie tagastuspoliitikale, mille leiate aadressilt https://www.igloohome.co/legal/return. Enne Toodete igloocompany’le üleandmist või tagasi saatmist peate kustutama kõik Tootes sisalduvad konfidentsiaalsed/isiklikud andmed. igloocompany ei võta mingit vastutust Toodetesse jäänud programmide, andmete, teabe või muu materjali kadumise, kahjustumise, hävimise, muutmise või konfidentsiaalsuse mittesäilitamise eest.
 26. igloocompany jätab endale õiguse varieerida, teisendada või muuta siin toodud tingimusi teenuste, toodete ja/või varuosade kättesaadavuse muutumise tõttu või kohaldatavate eeskirjade, korralduste, määruste ja seaduste järgimiseks, olgu sellest ette teatades või ilma.